ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ

GO- ಗಲ್ಫ್.ಕಾಂನ ಈ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂಡಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ವಿವರವಾದ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂಲಕ. ಗೋ-ಗಲ್ಫ್ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ನಿಂದ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಗೆಯಿರಿ