ಡೇಟಾ ಸ್ವಚ್ l ತೆ

ಠೇವಣಿಫೋಟೋಸ್ 10351543 ಸೆ

ನಿಮ್ಮ ಸಿಆರ್ಎಂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ವಚ್ l ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಂದು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ.

ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, “ಡೇಟಾ ಸ್ವಚ್ l ತೆ ಡೇಟಾ ದೈವಭಕ್ತಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ”

ಅವಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, "ನಂತರ ನಾನು ಡೇಟಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ"

ಚಕ್ಲ್!