CCE ಅಕ್ರೋನಿಮ್ಸ್

ಸಿಸಿಇ

CCE ಎಂಬುದು ಇದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಹಕ ಅನುಭವ.

ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಬದಲು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ.

ಮೂಲ: ಕಸ್ಟಮರ್