ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ನಮ್ಮ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗಿಗರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೆರೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಂಟೇನ್ ಡ್ಯೂಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗಿಗರ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಟವಿದೆ. ಬ್ಲಾಗಿಗರು ಸಂವಹನವನ್ನು ಹಂಬಲಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜನರು (ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಮನ!). ಇಂದು, ನಾನು ಶಾರ್ಪ್ ಮೈಂಡ್ಸ್‌ನ ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು