ಗಮನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವು ಇಲ್ಲ!

ನಾವು ಮುಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆಯೇ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಗಮನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಈಗಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ